Xin chào quản trị viên,
Có một yêu cầu hủy đặt chỗ. Dưới đây là các chi tiết: